Główna Wydawnictwa Monografie Prace naukowe - Monografie KOMAG Monografia nr 28

Uwaga
Oglądasz archiwalną wersję strony. Nowa strona internetowa ITG KOMAG jest dostępna pod adresem: www.komag.eu

Monografia nr 28

Wpływ parametrów akumulatora gazowego na wielkości charakteryzujące zmianę ciśnienia
w przestrzeni podtłokowej stojaka hydraulicznego

Stanisław Szweda, Krzysztof Mazurek
Gliwice 2008, s.1-97,  il., bibliogr.

cena egz. 35,00 zł

Przedmiotem niniejszej pracy jest wykorzystanie metod: elementów skończonych i objętości skończonych, jako narzędzia wspomagającego proces badania i projektowania akumulatora gazowego, w zakresie określenia wpływu takich jego parametrów, jak: początkowe ciśnienie gazu, początkowa objętość komory akumulatora, masa tłoka akumulatora, na parametry charakteryzujące przebieg czasowy ciśnienia medium roboczego, takie jak: maksymalna wartość ciśnienia medium roboczego w przestrzeni podtłokowej stojaka, tempo jego przyrostu oraz zsuw stojaka.

Realizacja niniejszej pracy wymagała przeprowadzenia symulacji komputerowych oddziaływania obciążenia dynamicznego na stojak hydrauliczny z wbudowanym akumulatorem gazowym. W procesie opracowania modeli MES wykorzystywanych w tych symulacjach uwzględniono problematykę: dyskretyzacji modelu, definiowania warunków początkowych, zwłaszcza początkowego obciążenia statycznego stojaka, formułowania warunków brzegowych, w szczególności powierzchni sprzężenia pomiędzy ciałem stałym a płynem oraz definiowania wymuszenia zewnętrznego działającego na rozpatrywany model.

Weryfikację uzyskanych modeli przeprowadzono w oparciu o wyniki badań stojaków hydraulicznych na stanowisku z generatorem obciążenia dynamicznego. Weryfikacja zgodności modelu MES stojaka z akumulatorem gazowym i stojaka w wykonaniu standardowym z obiektami rzeczywistymi polegała na porównaniu wielkości fizycznych mierzonych w trakcie badań stanowiskowych z wielkościami wyznaczonymi numerycznie. Wymuszenie zewnętrzne działające na stojak rozparty w stanowisku badawczym modelowano wykorzystując pomiary przemieszczenia tłoka generatora obciążenia dynamicznego.
Zweryfikowane doświadczalnie modele MES wykorzystano do analizy wrażliwości parametrów charakteryzujących odpowiedź stojaka na parametry techniczne charakteryzujące akumulator gazowy. Przeprowadzona analiza wrażliwościowa umożliwiła przedstawienie propozycji metodyki doboru parametrów technicznych akumulatora gazowego.

 

Wykaz dotychczas wydanych pozycji