Główna Wydawnictwa Monografie Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne

Uwaga
Oglądasz archiwalną wersję strony. Nowa strona internetowa ITG KOMAG jest dostępna pod adresem: www.komag.eu

Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne

Seria wydawnicza "Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne"

W 2008 roku w Instytucie KOMAG zainicjowano druk kolejnej serii wydawniczej pt „Innowacyjne techniki i technologie mechanizacyjne”. Seria ta ma na celu prezentację prac badawczych lub grantów zrealizowanych w KOMAG-u i ma na celu prezentację istotnych nowatorskich technik projektowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Wykaz dotychczas wydanych pozycji

Monografia nr 19

TĄPANIA W KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO ORAZ W KOPALNIACH RUD MIEDZI W POLSCE

Zdzisław Kłeczek
Gliwice 2017, s.1-112, il., bibliogr. 24 poz.
ISBN 978-83-65593-04-7
cena egz. 35,00 zł

 

W monografii przedstawiono analizę sejsmiczności górotworu karbońskiego Górnego Śląska (kopalnie węgla kamiennego) oraz górotworu cechsztyńskiego LGOM (kopalnie rud miedzi KGHM Polska Miedź S.A.) za okres 36 lat (1981-2016).

Więcej: Monografia nr 19

 

Monografia nr 18

ZWALCZANIE ZAGROŻEŃ WYWOŁYWANYCH PRZEZ METAN, PYŁ I HAŁAS W ZAKŁADACH PRZERÓBKI MECHANICZNEJ KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO

Aleksander Lutyński
Gliwice 2017, s.1-126, il., bibliogr. 135 poz.
ISBN 978-83-65593-03-0
cena egz. 35,00 zł

 

W monografii opisano zagadnienia związane ze zwalczaniem najistotniejszych zagrożeń, takich jak zagrożenie wywoływane przez metan, pył i hałas, które występują w zakładach przeróbki mechanicznej węgla kamiennego i różnią się od typowych zagrożeń występujących w zakładach przemysłu ciężkiego. Opisano, mając za podstawę obowiązujące w Polsce Prawo pracy, podstawowe obowiązki pracodawcy w zwalczaniu tych zagrożeń oraz zidentyfikowano zagrożenia występujące w poszczególnych sekcjach technologicznych zakładu przeróbczego. Przedstawiono metody techniczne i administracyjno-prawne zwalczania zagrożenia spowodowanego wybuchem metanu, opisując pokrótce systemy metanometrii automatycznej stosowane w polskich kopalniach.

Więcej: Monografia nr 18

   

Monografia nr 17

METODY I NARZĘDZIA WSPOMAGANIA KOMPUTEROWEGO PRAC INŻYNIERSKICH W CYKLU ŻYCIA MASZYN GÓRNICZYCH. WYBRANE ZAGADNIENIA

Praca zbiorowa pod redakcją Teodora Winklera
Gliwice 2016, s.1-235, il., bibliogr. 580 poz.
ISBN 978-83-65593-00-9
cena egz. 55,00 zł


Tematyka książki poświęcona jest pracom inżynierskim prowadzonym w cyklu życia maszyn i urządzeń górniczych. Otwiera ją wprowadzenie do metodologii prac rozwojowych. Z uwagi na jednostkowy charakter produkcji maszyn górniczych, krótkie terminy wytwarzania i rozproszenie geograficzne producentów, tworzenie i badanie fizycznych prototypów jest utrudnione. Z tych powodów znaczna część książki poświęcona jest wirtualnemu prototypowaniu.Użytkownicy maszyn górniczych w coraz większym stopniu są wspomagani narzędziami komputerowymi bezpośrednio w miejscu pracy: interaktywnymi materiałami szkoleniowymi i instrukcjami obsługi. W książce opisywane są metody tworzenia takich rozwiązań. Ze względu na monograficzny charakter tej książki, wszystkie te zagadnienia przedstawione zostały na szerszym tle aktualnego stanu wiedzy.

Więcej: Monografia nr 17

   

Monografia nr 15

SHAPING THE SAFE WORK CONDITIONS IN UNDERGROUND MINE TRANSPORTATION

Marek DUDEK, Jarosław TOKARCZYK, Teodor WINKLER

Gliwice 2012, s.1-139, il., bibliogr. 53 poz.
ISBN 978-83-60708-66-8

cena egz. 40,00 zł

 

Monografia, składająca się z ośmiu rozdziałów, dotyczy prac wykonanych w ramach projektu badawczego MINTOS oraz prac realizowanych w ramach środków własnych ITG KOMAG, w obszarze kształtowania bezpieczeństwa pracy szynowego transportu kopalnianego.

Więcej: Monografia nr 15

   

Monografia nr 14

OCENA STATECZNOŚCI BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH OBUDÓW WIELKOGABARYTOWYCH WYROBISK PODZIEMNYCH

Danuta DOMAŃSKA

Gliwice 2012, s.1-113, il., bibliogr. 39 poz.
ISBN 978-83-60708-68-2

cena egz. 35,00 zł

 

Pomimo, że udział wyrobisk wielkogabarytowych w strukturze podziemnej kopalń węgla kamiennego jest stosunkowo niewielki, z racji swojej kubatury wymagają one specjalnego traktowania, tak w fazie projektowania, jak i wykonawstwa. W szczególności dotyczy to wyrobisk o przekroju poprzecznym przekraczającym 30 m2, tzn. objętych rzeczoznawstwem WUG wynikającym z § 169 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych [32].

Więcej: Monografia nr 14

   

Strona 1 z 4