Główna Wydawnictwa Publikacje pracowników KOMAG w roku 2009

Uwaga
Oglądasz archiwalną wersję strony. Nowa strona internetowa ITG KOMAG jest dostępna pod adresem: www.komag.eu

Publikacje pracowników KOMAG w roku 2009

 1. ALEKSA D., MADEJCZYK W.: Doświadczenia eksploatacyjne wynikające z pracy hydraulicznych układów zasilających stanowiska badawcze Laboratorium Badań Instytutu Techniki Górniczej KOMAG. CYLINDER 2009, Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2009 s. 111-119.

 2. AUGUSTYN A.: Analiza rozkładu pola akustycznego w środowisku wybranych obiektów energetycznych. Masz. Gór. 2009 nr 2 s. 30-34.

 3. BABCZYŃSKI J., FIRCZYK W.: Modernizacja węzłów technologicznych w zakładzie przeróbczym bez naruszania centralnego systemu sterowania. KOMEKO 2009, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska systemy przeróbcze surowców mineralnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2009 s. 203-208.

 4. BARAŃSKA H., KOWAL L., SZYMIK J., WILK S.: Elektrohydrauliczne zespoły sterowania EL-2 i EL-3 przeznaczone do stosowania w hamulcach maszyn wyciągowych. Transport Szybowy 2009, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2009 s. 257-270.

 5. BARTOSZEK S., JAGODA J., ROGALA J., STANKIEWICZ K., WOSZCZYŃSKI M.: System monitoringu stanu obciążeń konstrukcji wielkopowierzchniowych. Masz. Gór. 2009 nr 3 s. 6-10.

 6. BUDZYŃSKI Z., DEJA P.: Badania stanowiskowe systemów posuwu górniczych kombajnów ścianowych. Napędy Sterow. 2009 nr 7/8 s. 108-114.

 7. CHOLEWA J., HAŁUPCZOK P., MAŁECKI J.: Współczesne maszyny wyciągowe i urządzenia sygnalizacji szybowej, a proces ich badania i oceny. Transport Szybowy 2009, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2009 s. 45-53.

 8. CHUCHNOWSKI W., ŚWITOŃSKI E.: Optymalizacja cech konstrukcyjnych mechatronicznych układów napędowych maszyn górniczych. Materiały na konferencję: Nowoczesne technologie w produkcji i eksploatacji kół i przekładni zębatych, Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne, Warszawa, 4 czerwca 2009 s. 2 nienumerowane.

 9. CIERPISZ S., JOOSTBERENS J., KOWOL D.: Model układu odbioru produktów wzbogacania węgla w osadzarce. Materiały na konferencję: Automatyzacja Procesów Przeróbki Kopalin, XV Konferencja APPK 2009, Szczyrk, 30 września - 2 października 2009 s. 17-36.

 10. CIERPISZ S., KOWOL D.: Wpływ zakłóceń procesu wzbogacania węgla w osadzarce na zmiany gęstości rozdziału - badania laboratoryjne. Gór. Geoinż. AGH 2009 nr 4 s. 41-48.

 11. CZADER W., DREWNIAK J., PIECZORA E.: Komputerowo wspomagane badanie niezawodności przekładni zębatych. Materiały na konferencję: XIII Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata, 11-15 maja 2009 s. 75-82.

 12. CZADER W., ROGALA J.: Komputerowo wspomagane projektowanie zespołów zębatych walcowych, stożkowych i ślimakowych wg norm ISO. Materiały na konferencję: Nowoczesne technologie w produkcji i eksploatacji kół i przekładni zębatych, Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne, Warszawa, 4 czerwca 2009 s. 2 nienumerowane.

 13. CZADER W., ROGALA-ROJEK J., DREWNIAK J.: Optymalny dobór cech geometrycznych przekładni kątowych zgodny z wymogami ISO. KOMTECH 2009, Innowacyjne, bezpieczne oraz efektywne techniki i technologie dla górnictwa. Człowiek - Maszyna - Środowisko, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2009 s. 357-370.

 14. CZADER W., DREWNIAK J.: Projektowanie elementów zębatych przekładni kątowych. Teoria i przykłady zastosowania. Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne, Monografia nr 5, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2009 s. 1-192.

 15. CZADER W., DREWNIAK J.: Projektowanie elementów zębatych przekładni walcowych zewnętrznych oraz wewnętrznych. Teoria i przykłady zastosowania. Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne, Monografia nr 4, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2009 s. 1-160.

 16. DOMAŃSKA D.: Ogólne zasady badania i oceny stanu technicznego obudowy szybu w trakcie jego eksploatacji. Bezp. Pr. Ochr. Śr. Gór. 2009 nr 9 s. 35-38.

 17. DOMAŃSKA D.: Monitoring pracy zboczy za pomocą inklinometrów. Gór. Geol. 2009 nr 1 s. 13-23.

 18. DOMAŃSKA D.: Wykorzystanie pomiarów sklerometrycznych do określenia parametrów wytrzymałościowych obudów szybowych. Materiały na konferencję: Budownictwo Podziemne 2009, Konferencja Naukowo-Techniczna, Kraków, 9-11 września 2009 r. Gór. Geoinż. AGH 2009 nr 3/1 s. 131-141.

 19. DRWIĘGA A., JANAS S., SUFFNER H.: Zagadnienia bezpieczeństwa transportu kolejkami spągowymi i podwieszonymi w wyrobiskach nachylonych. Masz. Gór. 2009 nr 1 s. 13-18.

 20. DRWIĘGA A., BUDZYŃSKI Z., PIECZORA E., SUFFNER H.: Innowacyjne rozwiązania Instytutu Techniki Górniczej KOMAG urządzeń transportu kopalnianego, zwiększające bezpieczeństwo pracy. Materiały na konferencję: I Międzynarodowa konferencja "Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego", Ustroń, 17-19 czerwca 2009 s. nienumerowanych.

 21. DRWIĘGA A., JANAS S.: Pasowania połączeń wciskowych bezpośrednich zastosowanych w tramwajowej jednostce napędowej. Materiały na konferencję: TEMAG 2009, XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Trwałość elementów i węzłów konstrukcyjnych maszyn górniczych", Gliwice-Ustroń, 14-16 października 2009 s. 55-61.

 22. DUDEK M.: Zastosowanie modelowania przestrzennego do analizy kolizyjności na trasach kolejek podwieszonych. KOMTECH 2009, Innowacyjne, bezpieczne oraz efektywne techniki i technologie dla górnictwa. Człowiek - Maszyna - Środowisko, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2009 s. 251-266.

 23. DUDEK M.: Badanie kolizyjności transportowanych ładunków z otoczeniem w środowisku programów CAD. Materiały na konferencję: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie, V Międzynarodowa Konferencja, Ustroń, 4-6 listopada 2009 s. 10 nienumerowanych.

 24. DYMAREK E., PABIAN-MACINA M., ORZECH Ł.: Monitorowanie procesu badawczego jako forma zapobiegania potencjalnym niezgodnościom. Probl. Jakości 2009 nr 12 s. 16-22.

 25. DZIADECKI A., GRUSZECKI W., GRZEGORSKI J., SKOTNICZY J., WITT M., DEJA P., MAJEWSKI M.: Mechatroniczny układ sterująco-zabezpieczający do pojazdów z napędem spalinowym eksploatowanych w warunkach zagrożenia wybuchem metanu i pyłu węglowego. Materiały na konferencję: EMTECH 2009 "Zasilanie, informatyka techniczna i automatyka w przemyśle wydobywczym. Innowacyjność i bezpieczeństwo", Ossa k. Rawy Mazowieckiej, 10-13 maja 2009 s. 165-173.

 26. FIRCZYK W., BUDZYŃSKI Z.: Modernizacja przemysłu górniczego, a nowe zagrożenia zawodowe związane z emisją pól elektromagnetycznych. Masz. Gór. 2009 nr 2 s. 42-46.

 27. GICALA B., LENARTOWICZ M.: Symulacja numeryczna warunków hydraulicznych w komorze flotownika powietrzno-mechanicznego. KOMEKO 2009, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska systemy przeróbcze surowców mineralnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2009 s. 237-247.

 28. GICALA B., LENARTOWICZ M.: Symulacja numeryczna mieszania i napowietrzania zawiesiny flotacyjnej w komorze flotownika pneumomechanicznego. Masz. Gór. 2009 nr 2 s. 3-7.

 29. GICALA B.: Computational fluid dynamics modelling of a suspension of solid particles in a full scale unbaffled vessel. Chem. Process Eng. 2009 nr 30 s. 475-484.

 30. GRANIECZNY A., MATERZOK A., BAŁYS J., KOWAL L., HELMRICH P.: Pierwsze uruchomienie zespołu ZSHP-SO w warunkach ruchowych. Transport Szybowy 2009, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2009 s. 247-256.

 31. HORDYNIAK E., DUDZIAK M.: Nowe priorytety, zasady wnioskowania i realizacji projektów w programie badawczym funduszu badawczego węgla i stali w świetle decyzji Rady z dnia 29 kwietnia 2008 roku. Masz. Gór. 2009 nr 2 s. 53-57.

 32. JASZCZUK M., PIECHA A., PIECZORA E., ROGALA-ROJEK J., FITOWSKI K., SZCZURKOWSKI M.: Wykorzystanie technologii RFID oraz nowoczesnych systemów bazodanowych do zarządzania bezpieczeństwem użytkowania sekcji ścianowej obudowy zmechanizowanej. Materiały na konferencję: EMTECH 2009 "Zasilanie, informatyka techniczna i automatyka w przemyśle wydobywczym. Innowacyjność i bezpieczeństwo", Ossa k. Rawy Mazowieckiej, 10-13 maja 2009 s. 157-164.

 33. JASZCZUK M., JENCZMYK D., PIECZORA E., ROGALA J.: Use of RFID technology to increase operational safety of powered roof supports. Materiały na konferencję: "High Performance Mining", RWTH Aachen, June 3rd and 4th, 2009 s. 91-102.

 34. JASZCZUK M., KIEŁTYKA A., KOZIEŁ A., MALCZYK S., MAZURKIEWICZ T.: Uwarunkowania rozwoju kadr dla przemysłu maszynowego do roku 2020. Hierarchizacja czynników kształtujących rozwój kadr dla przemysłu maszynowego w Polsce. Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne, Monografia nr 7, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2009 s. 37-52.

 35. JASZCZUK M., KOZIEŁ A., MAZURKIEWICZ T.: Uwarunkowania rozwoju kadr dla przemysłu maszynowego do roku 2020. Scenariusze foresight zapotrzebowania na kadry dla przemysłu maszynowego. Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne, Monografia nr 7, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2009 s. 53-73.

 36. JASZCZUK M., KOZIEŁ A., STANKIEWICZ K., ROGALA J., JASIULEK D.: Integrated system for control and visualization of longwall machinery. Materiały na konferencję: "High Performance Mining", RWTH Aachen, June 3rd and 4th, 2009 s. 113-122.

 37. JEDZINIAK M.: Komora napowietrzająca - urządzenie wspomagające rozruch układu wentylacji wyrobiska chodnikowego (komunikat). Bezp. Pr. Ochr. Śr. Gór. 2009 nr 10 s. 26-29.

 38. JEDZINIAK M.: Urządzenia odpylające typu mokrego stosowane w górnictwie - wady, zalety i perspektywy rozwoju. Masz. Gór. 2009 nr 4 s. 46-49.

 39. JERUŻALSKI M., SZYGUŁA M.: Nowy system pozyskiwania nowoczesnych sekcji obudowy zmechanizowanej dla kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego. KOMTECH 2009, Innowacyjne, bezpieczne oraz efektywne techniki i technologie dla górnictwa. Człowiek - Maszyna - Środowisko, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2009 s. 75-87.

 40. KACZMARCZYK J.: Ocena ryzyka stwarzanego przez maszyny i urządzenia górnictwa podziemnego jako element zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji - doświadczenia i wnioski. Materiały na konferencję: I Międzynarodowa konferencja "Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego", Ustroń, 17-19 czerwca 2009 s. 8 nienumerowanych.

 41. KACZMARCZYK J.: Ocena ryzyka stwarzanego przez maszyny i urządzenia górnictwa podziemnego jako element zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji - doświadczenia i wnioski. Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego. Monografia pod redakcją Krzysztofa Krauze, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o., Lędziny 2009 s. 8-17.

 42. KIEŁTYKA A.: Wykorzystanie krzyżowej analizy wpływów w projektach foresight na przykładzie kadr dla przemysłu maszynowego. Masz. Gór. 2009 nr 1 s. 40-45.

 43. KOWAL L.: Działalność KOMAG-u w latach 1980-2009 w zakresie transportu pionowego. Transport Szybowy 2009, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2009 s. 7-20.

 44. KOWOL D., LENARTOWICZ M., ŁAGÓDKA M.: Rozwiązania konstrukcyjne układów odbioru produktu dolnego w osadzarkach pulsacyjnych. KOMEKO 2009, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska systemy przeróbcze surowców mineralnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2009 s. 225-236.

 45. KOWOL D., LENARTOWICZ M., ŁAGÓDKA M., MATUSIAK P.: Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych zespołów rozrządu powietrza pulsacyjnego w osadzarkach pulsacyjnych. Materiały na konferencję: Automatyzacja Procesów Przeróbki Kopalin, XV Konferencja APPK 2009, Szczyrk, 30 września - 2 października 2009 s. 129-139.

 46. KOZIEŁ A.: Uwarunkowania rozwoju kadr dla przemysłu maszynowego do roku 2020. Metodyka realizacji projektu foresight. Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne, Monografia nr 7, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2009 s. 35-36.

 47. KOZIEŁ A., MAZURKIEWICZ T.: Uwarunkowania rozwoju kadr dla przemysłu maszynowego do roku 2020. Charakterystyka przemysłu maszynowego. Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne, Monografia nr 7, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2009 s. 1-7.

 48. KOZIEŁ A., PIECZORA E., PROSTAŃSKI D.: Nowe rozwiązania mechaniczne dla technologii drążenia wyrobisk przygotowawczych z użyciem materiałów wybuchowych. Materiały na konferencję: XVIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2009, Kraków, 16-20 lutego 2009 s. 279-291.

 49. KOZIOŁ J., MATUSIAK P., CHUCHNOWSKI W.: Symulacja procesu współspalania węgla kamiennego z gumą z wykorzystaniem programu typu CFD. KOMEKO 2009, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska systemy przeróbcze surowców mineralnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2009 s. 149-156.

 50. KOZIOŁ J., MATUSIAK P.: Method for assessment of usefulness of co-incineration of coal with rubber wastes. Materiały na konferencję: Energetické premeny v priemysle, 11. Medzinárodná konferencia, Nizkie Tatry - Demänovská Dolina, 18.-20. jún 2009. Acta Metall. Slovaca 2009 nr 15 (specjalny) s. 114-119.

 51. KRZEMIŃSKI Z., FIRCZYK W.: Wpływ budowy stopni wejściowych falowników na generowanie prądów wirowych i upływowych. KOMTECH 2009, Innowacyjne, bezpieczne oraz efektywne techniki i technologie dla górnictwa. Człowiek - Maszyna - Środowisko, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2009 s. 119-129.

 52. KRZYSTOLIK M., FIGIEL A.: Projektowanie maszyn górniczych z uwzględnieniem wymagań dotyczących systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa. KOMTECH 2009, Innowacyjne, bezpieczne oraz efektywne techniki i technologie dla górnictwa. Człowiek - Maszyna - Środowisko, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2009 s. 27-38.

 53. LENARTOWICZ M., KOWOL D., ŁAGÓDKA M., MATUSIAK P.: Badania laboratoryjne wpływu parametrów pokładu sitowego na charakterystykę ruchu pulsacyjnego wody w osadzarce pulsacyjnej. Gór. Geoinż. AGH 2009 nr 4 s. 169-175.

 54. LUTYŃSKI A., AUGUSTYN A.: Model pola akustycznego w środowisku dla wybranych źródeł przemysłowych. Materiały na konferencję: "Górnictwo zrównoważonego rozwoju", Konferencja Naukowa, Gliwice, listopad 2009 r. s. 1-7.

 55. ŁAGÓDKA M., KOWOL D.: Wpływ uziarnienia nadaw żwirowych na skuteczność oddzielania zanieczyszczeń w procesie osadzarkowego wzbogacania kruszywa. Masz. Gór. 2009 nr 3 s. 16-19.

 56. MAKARSKI S., RASEK M., ORZECH Ł., TALAREK M.: Badania tkaniny polipropylenowej z przeplotem metalowym stosowanej w wyrobiskach górniczych w aspekcie zagrożenia wybuchem związanym z elektrycznością statyczną. Wiad. Gór. 2009 nr 9 s. 539-550.

 57. MALEC M., KOZIEŁ A., PIECZORA E.: Innowacyjne rozwiązania maszyn górniczych opracowane w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG. Materiały na konferencję: Górnictwo węglowe Polski i Ukrainy - doświadczenia i współpraca, Konferencja naukowo-techniczna, Katowice, 13-15 maja 2009 s. 39-52.

 58. MALEC M., KOZIEŁ A., PIECZORA E.: Prace badawcze Instytutu Techniki Górniczej KOMAG na rzecz innowacyjnych rozwiązań maszyn i urządzeń dla górnictwa węgla kamiennego. Wiad. Gór. 2009 nr 9 s. 494-507.

 59. MAŁECKI J., TYTKO A., WRÓBEL T.: Eksploatacyjne metody podwyższania trwałości zmęczeniowej lin nośnych górniczych wyciągów szybowych. Transport Szybowy 2009, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2009 s. 89-99.

 60. MAŁECKI J., TYTKO A., WRÓBEL T.: Wpływ oddziaływań dynamicznych na trwałość eksploatacyjną lin nośnych górniczych wyciągów szybowych. Masz. Gór. 2009 nr 4 s. 50-57.

 61. MAZURKIEWICZ T., SOŁTYSIAK M., SITARZ M.: Uwarunkowania rozwoju kadr dla przemysłu maszynowego do roku 2020. Stan aktualny systemu kształcenia i rozwoju kadr dla przemysłu maszynowego. Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne, Monografia nr 7, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2009 s. 19-34.

 62. MELECHOW R., TUBIELEWICZ K., TURCZYŃSKI K.: Właściwości i wytrzymałość eksploatacyjna materiałów i urządzeń dla energetyki jądrowej. Przyszłościowe materiały w technice jądrowej. Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne, Monografia nr 6, cz. 2, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2009 s. 72-96.

 63. MICHALAK D.: Wykorzystanie wizualizacji czynników ryzyka w kształtowaniu bezpieczeństwa pracy. Materiały na konferencję: XIII Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata, 11-15 maja 2009 s. 231-238.

 64. MICHALAK D., ROZMUS M., JASZCZYK Ł., LESISZ R.: Zastosowanie wybranych technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkoleniach użytkowników kolejek podwieszonych. KOMTECH 2009, Innowacyjne, bezpieczne oraz efektywne techniki i technologie dla górnictwa. Człowiek - Maszyna - Środowisko, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2009 s. 231-239.

 65. MICHALAK D., ROZMUS M., JASZCZYK Ł.: Możliwości zastosowania technologii Augmented Reality i RFID w szkoleniach pracowników transportu. Materiały na konferencję: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie, V Międzynarodowa Konferencja, Ustroń, 4-6 listopada 2009 s. 9 nienumerowanych.

 66. MICHALAK D., JASZCZYK Ł.: Wizualizacja czynników ryzyka w procesie kształtowania bezpieczeństwa pracy. Ryzyko w górnictwie, Monografia, cz. 1. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Jerzego Kickiego i Agnieszki Stopkiewicz, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 2009 s. 141-146.

 67. NIEŚPIAŁOWSKI K., ROJEK P., JASIULEK T., DERDA T.: Układ hydrauliczny wiertnicy WIG-200. CYLINDER 2009, Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2009 s. 207-217.

 68. OLEKSY A., SZYMAŃSKI Z.: Nowoczesne metody sterowania i diagnostyki maszyn wyciągowych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji. Transport Szybowy 2009, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2009 s. 271-285.

 69. OSOBA M., LUTYŃSKI A.: Dobór technologiczny osadzarek wodnych pulsacyjnych w procesie projektowania. Gór. Geoinż. AGH 2009 nr 4 s. 259-268.

 70. PIECZORA E., PROSTAŃSKI D., BAŁAGA D., ROJEK P.: Air-water sprinkling - cheaper, comfortably and safely. Materiały na konferencję: 33rd Conference of Safety in Mines Research Institutes, Wisła, September 15-18, 2009. Gór. Śr., Pr. Nauk. GIG 2009 nr 3/1 s. 179-190.

 71. PIECZORA E., PROSTAŃSKI D., ROJEK P., BAŁAGA D.: Ocena skuteczności układów zraszania stosowanych w kombajnach na podstawie wyników badań dysz zraszających. TUR 2009, Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków 2009 s. 381-393.

 72. PIECZORA E., PROSTAŃSKI D., BAŁAGA D., ROJEK P.: Ocena skuteczności strumienia wytworzonego w dyszy dwuczynnikowej w aspekcie ograniczania zagrożenia zapłonu metanu i wybuchu pyłu węglowego. Masz. Gór. 2009 nr 3 s. 20-24.

 73. PROSTAŃSKI D., BAŁAGA D., ROJEK P., SEDLACZEK J.: Powietrzno-wodna instalacja zraszająca do kombajnów górniczych - rozwiązanie ciągle doskonalone. Masz. Gór. 2009 nr 1 s. 3-12.

 74. PROSTAŃSKI D., STANKIEWICZ K., MICHALAK D., ROGALA-ROJEK J., JASIULEK D.: Inteligentny układ sterowania procesem urabiania kombajnem chodnikowym. TUR 2009, Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków 2009 s. 237-244.

 75. PROSTAŃSKI D., KALITA M., RAWICKI N.: Małogabarytowy wóz wiertniczy MWW-1 - pierwsze wyniki doświadczeń eksploatacyjnych. Masz. Gór. 2009 nr 3 s. 11-15.

 76. PROSTAŃSKI D., ROGALA-ROJEK J., JASIULEK D., PUCHAŁA B.: Badania procesu urabiania kombajnem chodnikowym w aspekcie inteligentnego układu sterowania. KOMTECH 2009, Innowacyjne, bezpieczne oraz efektywne techniki i technologie dla górnictwa. Człowiek - Maszyna - Środowisko, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2009 s. 297-307.

 77. PROSTAŃSKI D., KALITA M., RAWICKI N.: Małogabarytowy wóz wiertniczy MWW-1 - pierwsze wyniki badań eksploatacyjnych. TUR 2009, Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków 2009 s. 404-412.

 78. RAKWIC B.: Określanie ilości wymywanych metali ciężkich z odpadów górniczych za pomocą programu do modelowania hydrochemicznego PHREEQC. KOMEKO 2009, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska systemy przeróbcze surowców mineralnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2009 s. 29-3 .

 79. ROZMUS M.: Analiza procesu napraw serwisowych maszyn górniczych. Masz. Gór. 2009 nr 2 s. 35-41.

 80. ROZUMEK D., MAREK P., TOKARCZYK J., KALITA M.: Ładowarka górnicza ŁBT-1200EH/LS-A wraz z konstrukcją ochronną operatora. Transp. Przem. Masz. Robocze 2009 nr 4 s. 64-67.

 81. SIKORA W.: Wyzwania i tendencje rozwojowe w mechanizacji górnictwa węgla kamiennego. Masz. Gór. 2009 nr 1 s. 25-31.

 82. SKOŁUD B., DYMAREK E.: Zarządzanie komunikacyjne - ważność wewnętrznych sieci informacyjno-komunikacyjnych. Masz. Gór. 2009 nr 1 s. 52-57.

 83. SMOLNIK G.: Z marginesu na szczyt - rozwój ścianowego systemu eksploatacji pokładów węgla w USA w ciągu trzech dziesięcioleci. Masz. Gór. 2009 nr 1 s. 32-39.

 84. SMOLNIK G.: Najnowsze trendy w badaniu interakcji górotworu i ścianowej obudowy zmechanizowanej. Masz. Gór. 2009 nr 4 s. 31-37.

 85. STANKIEWICZ J., WARZECHA R., ROGALA-ROJEK J., PIECHA A., ŁOBODA Z., MIDURA S.: Doświadczenia eksploatacyjne z wdrożenia systemu elektronicznej identyfikacji elementów sekcji zmechanizowanych obudów ścianowych w KWK "Zofiówka". KOMTECH 2009, Innowacyjne, bezpieczne oraz efektywne techniki i technologie dla górnictwa. Człowiek - Maszyna - Środowisko, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2009 s. 65-73.

 86. STAŃCZAK L.: Sprawozdanie z Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2009. Masz. Gór. 2009 nr 3 s. 32-33.

 87. ŚWIDER J., JASIULEK D., ROGALA J., STANKIEWICZ K.: Model inteligentnego systemu regulacji przenośnika taśmowego. Model. Inż. 2009 nr 37 s. 249-256.

 88. ŚWIDER J., JASIULEK D., JASZCZYK Ł., PROSTAŃSKI D., STANKIEWICZ K.: Koncepcja wirtualnego prototypowania adaptacyjnego układu sterowania kombajnu chodnikowego. Model. Inż. 2009 nr 38 s. 229-236.

 89. ŚWIDER J., JASIULEK D.: Use of a virtual prototyping in construction of a mining machine's control system. J. Achiev. Mater. Manuf. Eng. 2009 nr October s. 160-167.

 90. TEJSZERSKA D., TUREWICZ K.: Obliczenia wytrzymałościowe linopędni maszyn wyciągowych z uwzględnieniem wybranych obciążeń dynamicznych. Prace Naukowe - Monografie KOMAG nr 30, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2009 s. 1-113.

 91. TOKARCZYK J., SZEWERDA K., CHUCHNOWSKI W.: Weryfikacja obliczeniowa i doświadczalna zawiesi i złączy szyn kolejek podwieszonych. KOMTECH 2009, Innowacyjne, bezpieczne oraz efektywne techniki i technologie dla górnictwa. Człowiek - Maszyna - Środowisko, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2009 s. 241-250.

 92. TUBIELEWICZ K., TURCZYŃSKI K.: Nowe rozwiązania połączeń przegubowych stosowane w urządzeniach. Technol. Autom. Montażu 2009 nr 1 s. 13-17.

 93. TUBIELEWICZ K., TURCZYŃSKI K.: Nowe trendy produkcyjne na przykładzie wyrobu, jakim jest podest perforowany. Technol. Autom. Montażu 2009 nr 2 s. 11-14.

 94. TUBIELEWICZ K., MELECHOW R., TURCZYŃSKI K.: Właściwości i wytrzymałość eksploatacyjna materiałów i urządzeń dla energetyki jądrowej. Niektóre problemy remontu elementów konstrukcyjnych obiegu wtórnego energobloków reaktorów typu wodno-ciśnieniowych. Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne, Monografia nr 6, cz. 2, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2009 s. 23-31.

 95. TUBIELEWICZ K., MELECHOW R., TURCZYŃSKI K.: Właściwości i wytrzymałość eksploatacyjna materiałów i urządzeń dla energetyki jądrowej. Pękanie korozyjne elementów reaktorów typu wodno-ciśnieniowego wykonywanych ze stali Cr-Ni i stopu niklu. Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne, Monografia nr 6, cz. 2, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2009 s. 1-22.

 96. TUBIELEWICZ K., MELECHOW R., TURCZYŃSKI K., KĘSY M.: Właściwości i wytrzymałość eksploatacyjna materiałów i urządzeń dla energetyki jądrowej. Uszkodzenia elementów wewnętrznej instalacji i układu rurowego reaktorów typu wodno-wrzącego. Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne, Monografia nr 6, cz. 1, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2009 s. 87-106.

 97. TUBIELEWICZ K., MELECHOW R., TURCZYŃSKI K., ZABORSKI A.: Właściwości i wytrzymałość eksploatacyjna materiałów i urządzeń dla energetyki jądrowej. Degradacja materiałów elementów sterowania reaktorów jądrowych. Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne, Monografia nr 6, cz. 1, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2009 s. 36-61.

 98. TUBIELEWICZ K., TURCZYŃSKI K.: Właściwości i wytrzymałość eksploatacyjna materiałów i urządzeń dla energetyki jądrowej. Za i przeciw energetyce jądrowej. Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne, Monografia nr 6, cz. 1, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2009 s. 1-7.

 99. TUBIELEWICZ K., TURCZYŃSKI K., SZYGUŁA M., CHLEBEK D.: Zastosowanie strumienic pneumatycznych do zwalczania lokalnych zagrożeń gazowo-pyłowych. Inżynieria procesowa w ochronie środowiska, pod redakcją Andrzeja Gawdzika, Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, [Uniwersytet Opolski], Opole 2009 s. 105-115.

 100. TUREWICZ K., HELMRICH P.: Zastosowanie sieci neuronowych do określenia wytrzymałości elementów linopędni maszyn wyciągowych. Transport Szybowy 2009, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2009 s. 193-205.

 101. WINKLER T.: Organizacja zasobów wiedzy projektowej i eksploatacyjnej w cyklu życia maszyn i urządzeń górniczych. Materiały na konferencję: XVIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2009, Kraków, 16-20 lutego 2009 s. 761-768.

 102. WINKLER T., CHUCHNOWSKI W., DUDEK M., TOKARCZYK J., SZEWERDA K.: Narzędzia internetowe wspomagające weryfikację projektów transportu podziemnego w świetle kryterium bezpieczeństwa. Materiały na konferencję: I Międzynarodowa konferencja "Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego", Ustroń, 17-19 czerwca 2009 s. 9 nienumerowanych.

 103. WINKLER T., ROZMUS M.: Łańcuch logistyczny w naprawach serwisowych wybranej grupy maszyn. Prace Naukowe - Monografie KOMAG nr 29, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2009 s. 1-122.

 104. WINKLER T., MICHALAK D.: Partycypacyjny tryb planowania montażu maszyn górniczych pod ziemią. Prz. Mech. 2009 nr 7-8 s. 50-54.

 105. WINKLER T., DUDEK M., CHUCHNOWSKI W., MICHALAK D., TOKARCZYK J., ROZMUS M., WRANA A.: Knowledge management in the process of safety formation in underground mining transport. Materiały na konferencję: 33rd Conference of Safety in Mines Research Institutes, Wisła, September 15-18, 2009. Gór. Śr., Pr. Nauk. GIG 2009 nr 3/1 s. 278-287.

 106. WINKLER T., DUDEK M., MICHALAK D., TOKARCZYK J., SZEWERDA K.: Weryfikacja projektów podziemnego transportu górniczego w rozproszonym środowisku projektowym. TUR 2009, Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków 2009 s. 208-214.

 107. WINKLER T.: Oparte na wiedzy planowanie procesów w podziemnym transporcie górniczym. KOMTECH 2009, Innowacyjne, bezpieczne oraz efektywne techniki i technologie dla górnictwa. Człowiek - Maszyna - Środowisko, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2009 s. 217-229.

 108. WINKLER T., CHUCHNOWSKI W., DUDEK M., TOKARCZYK J., SZEWERDA K.: Narzędzia internetowe wspomagające weryfikację projektów transportu podziemnego w świetle kryterium bezpieczeństwa. Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego. Monografia pod redakcją Krzysztofa Krauze, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o., Lędziny 2009 s. 89-98.

 109. WINKLER T., MICHALAK D., JASZCZYK Ł.: The use of visualization of risk factors in creation of work safety. Materiały na konferencję: MPES 2009, Eighteenth International Symposium on Mine Planning & Equipment Selection, Banff, Alberta, Canada, November 16-19, 2009. Int. J. Min. Reclam. Environ. 2009 nr Special Issue s. 834-842.

 110. WOSZCZYŃSKA M.: Rekultywacja sposobem przywracania zbiorników wodnych do ich pierwotnego stanu. Materiały na konferencję: "Górnictwo zrównoważonego rozwoju", Konferencja Naukowa, Gliwice, listopad 2009 r. s. 1-10.

 111. WOSZCZYŃSKI M., STANKIEWICZ K.: Perspektywy rozwoju systemów rekuperacji i konwersji energii cieplnej w maszynach górniczych napędzanych silnikami spalinowymi. KOMTECH 2009, Innowacyjne, bezpieczne oraz efektywne techniki i technologie dla górnictwa. Człowiek - Maszyna - Środowisko, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2009 s. 325-338.

 112. ZAJĄC R., FIGIEL A.: Zapewnienie jakości produkcji urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w aspekcie wymagań normy PN-EN 13980:2004. Masz. Gór. 2009 nr 1 s. 46-51.

 113. ZAJĄC R., WOJTASZCZYK M.: Wymagania dotyczące wyposażenia pomiarowo-badawczego w akredytowanych laboratoriach badawczych. Masz. Gór. 2009 nr 2 s. 47-52.

 114. ZAJĄC R., WIERZBICKA D.: System oceny zgodności - przyjazny przedsiębiorcy system prawno-instytucjonalny wspierający prowadzoną działalność gospodarczą. Zarz. Jakością 2009 nr 2 s. 44-45, 47-53.

 115. ZAJĄC R.: Działalność normalizacyjna w obszarze bezpieczeństwa maszyn i urządzeń górniczych - Potrzeby i oczekiwania - Efekty prac Komitetu Technicznego nr 285. Masz. Gór. 2009 nr 3 s. 25-29.