Główna Wydawnictwa Publikacje pracowników KOMAG w roku 2016

Uwaga
Oglądasz archiwalną wersję strony. Nowa strona internetowa ITG KOMAG jest dostępna pod adresem: www.komag.eu

Publikacje pracowników KOMAG w roku 2016

Artykuły w czasopismach polskich

1. BAŁAGA D., CEBULA D., KALITA M., SIEGMUND M.: Zawór sterujący zraszaniem przenośnika taśmowego. Napędy Sterow. 2016 nr 2 s. 137-140, ISSN 1507-7764

2. BAŁAGA D., SIEGMUND M.: Badania stanowiskowe skuteczności systemu zraszania kombajnu chodnikowego KPD w gaszeniu i niedopuszczaniu do zapłonu metanu. Masz. Gór. 2016 nr 2 s. 3-12, ISSN 2450-9442

3. BAŁAGA D., SIEGMUND M., PROSTAŃSKI D., KALITA M.: Innowacyjny system zraszania dla wyrobisk ścianowych. Masz. Gór. 2016 nr 3 s. 14-22, ISSN 2450-9442

4. BARTOSZEK S.: Pozycjonowanie kombajnu chodnikowego w wyrobisku korytarzowym. Masz. Gór. 2016 nr 1 s. 22-35, ISSN 0209-3693

5. BUDZYŃSKI Z., POLNIK B.: Projektowanie napędów maszyn górniczych zasilanych z baterii akumulatorów nowej generacji. Masz. Gór. 2016 nr 2 s. 56-63, ISSN 2450-9442

6. BUDZYŃSKI Z., POLNIK B.: Urządzenia transportu podwieszonego z napędem akumulatorowym. Napędy Sterow. 2016 nr 7/8 s. 100-105, ISSN 1507-7764

7. BUDZYŃSKI Z., POLNIK B.: Badania laboratoryjne ogniw litowo-żelazowo-fosforanowych w aspekcie możliwości ich stosowania w przestrzeniach potencjalnie zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego. Masz. Gór. 2016 nr 4 s. 25-33, ISSN 2450-9442

8. CEBULA D., KALITA M.: Badania i analiza naprężeń krytycznych w materiale skalnym wywołanych mechanicznym odspajaniem. Masz. Gór. 2016 nr 3 s. 3-13, ISSN 2450-9442

9. CHLEBEK D., TURCZYŃSKI K.: Parametry techniczne systemu monitorowania pracy stojaków ciernych w świetle wyników badań stateczności wyrobiska korytarzowego. Prz. Gór. 2016 nr 9 s. 55-61, ISSN 0033-216X

10. DEJA P.: Modernizacja lokomotywy Ld-31EM na podstawie doświadczeń z jej eksploatacji w KWK "Piast". Masz. Elektr., Zesz. Probl. 2016 nr 109 s. 191-196, ISSN 0239-3646

11. DOBRZANIECKI P., KACZMARCZYK K.: Badania stanowiskowe instalacji HHO w układzie z silnikiem spalinowym Volvo Penta D5A T. Masz. Gór. 2016 nr 1 s. 11-21, ISSN 0209-3693

12. DOBRZANIECKI P., MAJEWSKI M.: Układ elektrycznego rozruchu silnika spalinowego przeznaczony do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Masz. Elektr., Zesz. Probl. 2016 nr 111 s. 59-63, ISSN 0239-3646

13. DOBRZANIECKI P.: Dostosowanie silnika spalinowego z układem wtryskowym common rail górniczej maszyny roboczej do obowiązujących wymagań i przepisów. Masz. Gór. 2016 nr 3 s. 45-53, ISSN 2450-9442

14. FIGIEL A., SZCZYGIEŁ M.: Współczesne urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej górniczych wyciągów szybowych. Masz. Gór. 2016 nr 1 s. 89-102, ISSN 0209-3693

15. FIGIEL A.: Wymagania dotyczące zapewnienia iskrobezpieczeństwa systemów sterowania. Masz. Gór. 2016 nr 3 s. 38-44, ISSN 2450-9442

16. HUPA B., SZKUDLAREK Z.: Pozyskiwanie energii odnawialnej z małych pływających elektrowni wodnych. Gaz Woda Tech. Sanit. 2016 nr 3 s. 83-85, ISSN 0016-5352

17. JASIULEK D., STANKIEWICZ K., WOSZCZYŃSKI M.: Intelligent self-powered sensors in the state-of-the-art control systems of mining machines. Arch. Gór. 2016 nr 4 s. 907-915, ISSN 0860-7001

18. JEDZINIAK M.: Rozwój małogabarytowych urządzeń do wentylacji pomocniczej wraz z kierunkami ich zastosowań. Inż. Gór. 2016 nr 1 s. 36-39, ISSN 2353-5490

19. KALITA M.: Badania przemieszczania pyłu zalegającego w wyrobisku chodnikowym. Wiad. Gór. 2016 nr 7/8 s. 441-449, ISSN 0043-5120

20. KOLCZYŃSKA K., TURCZYŃSKI K.: Nowe rozwiązania programowania w obrabiarkach sterowanych numerycznie. Mechanik 2016 nr 7 s. 730-731, ISSN 0025-6552

21. KONSEK R., MĘŻYK A.: Bilans energetyczny hybrydowego układu napędowego lokomotywy górniczej. Napędy Sterow. 2016 nr 1 s. 62-65, ISSN 1507-7764

22. KONSEK R.: Bilans energetyczny górniczej lokomotywy akumulatorowej Lda-12K-EMA. Masz. Elektr., Zesz. Probl. 2016 nr 110 s. 27-29, ISSN 0239-3646

23. KOROLEW W., CZERNIAK D., SZKUDLAREK Z.: Mobilne urządzenie typu MUC do oczyszczania środnika szyny trasy kolejek podwieszonych. Masz. Gór. 2016 nr 4 s. 44-57, ISSN 2450-9442

24. KOWAL L., TUREWICZ K.: Analizy numeryczne drgań naczynia wyciągowego w jednokońcowym górniczym wyciągu szybowym. Masz. Gór. 2016 nr 1 s. 59-78, ISSN 0209-3693

25. KOWAL L., NIEDWOROK A., TALAREK M.: Badania drgań naczynia wyciągu jednokońcowego w trakcie hamowania bezpieczeństwa. Masz. Gór. 2016 nr 1 s. 79-88, ISSN 0209-3693

26. KOWOL D., ŁAGÓDKA M., MATUSIAK P.: Badania możliwości zastosowania trapezoidalnego cyklu pulsacji wody dla osadzarkowego wzbogacania nadaw średnioziarnowych w klasie 60-0,5 mm. Masz. Gór. 2016 nr 2 s. 33-42, ISSN 2450-9442

27. MADEJCZYK W.: Badania nośności kasztów drewnianych. Masz. Gór. 2016 nr 2 s. 13-19, ISSN 2450-9442

28. MADEJCZYK W., NIESYTO H., JENDRYSIK S.: Modernizacja stanowiska badawczego Laboratorium Badań Instytutu Techniki Górniczej KOMAG. Masz. Gór. 2016 nr 4 s. 16-24, ISSN 2450-9442

29. MAJEWSKI M., SUFFNER H.: Układy sterujące wąskotorowych lokomotyw powierzchniowych. Masz. Gór. 2016 nr 3 s. 23-37, ISSN 2450-9442

30. MALEC M.: Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych zrealizowanych w ITG KOMAG w 2016 roku. Masz. Gór. 2016 nr 4 s. 3-15, ISSN 2450-9442

31. MATUSIAK P., KOWOL D.: Zastosowanie osadzarkowego procesu wzbogacania do odzysku surowca ze składowiska odpadów górniczych. Min. Sci., Miner. Aggreg. 2016 nr 1 s. 115-125, ISSN 2300-9586

32. MICHALAK D.: Interaktywnie znaczy skutecznie - komputerowe metody szkolenia pracowników zakładów górniczych. Wsp. Spr. 2016 nr 12 s. 11-14, ISSN 1231-8078

33. NIEDWOROK A., ORZECH Ł.: Porównanie sprawności napędu wyposażonego w silnik indukcyjny i reluktancyjny. Prz. Elektrotech. 2016 nr 8 s. 246-250, ISSN 0033-2097

34. NIEŚPIAŁOWSKI K., ROJEK P., RAWICKI N.: Zawór hamujący ZH 1. Masz. Gór. 2016 nr 2 s. 49-55, ISSN 2450-9442

35. NIEŚPIAŁOWSKI K., KACZMARCZYK K., KOZIOŁ D.: Mechaniczny i hydrostatyczny układ przeniesienia napędu spalinowych lokomotyw dołowych. Masz. Gór. 2016 nr 4 s. 71-83, ISSN 2450-9442

36. OSOBA M., LUTYŃSKI A.: Usuwanie zanieczyszczeń z kruszyw żwirowo-piaskowych. Kruszywa 2016 nr 2 s. 56-59, ISSN 2082-6605

37. PIECZORA E., DOBRZANIECKI P., KACZMARCZYK K., SUFFNER H.: Rozwój dołowych maszyn transportowych z napędem spalinowym. Masz. Gór. 2016 nr 2 s. 20-33, ISSN 2450-9442

38. POLNIK B.: Rozwój układów napędowych górniczych lokomotyw akumulatorowych. Masz. Elektr., Zesz. Probl. 2016 nr 109 s. 63-70, ISSN 0239-3646

39. POLNIK B.: Termowizyjny monitoring instalacji elektrycznych i rurociągowych w podziemiach kopalń. Masz. Gór. 2016 nr 4 s. 84-92, ISSN 2450-9442

40. PROSTAŃSKI D., BAŁAGA D., SIEGMUND M.: Powietrzno-wodny system zraszania typu KOMAG do redukcji zapylenia w ścianach węglowych. Wsp. Spr. 2016 nr 1 s. 13-16, ISSN 1231-8078

41. PROSTAŃSKI D., BAŁAGA D., KALITA M., SIEGMUND M., HYŁA P.: Badania zapylenia w strefach zabezpieczających. Masz. Gór. 2016 nr 1 s. 3-10, ISSN 0209-3693

42. ROGALA-ROJEK J.: Systemy informatyczne i narzędzia inżynierskie wspomagające procesy produkcyjne surowców mineralnych. Masz. Gór. 2016 nr 4 s. 104-115, ISSN 2450-9442

43. STANKIEWICZ K., JASIULEK D., JAGODA J., JURA J.: Rozproszone systemy sterowania maszyn i urządzeń górniczych. Masz. Gór. 2016 nr 3 s. 54-66, ISSN 2450-9442

44. SZEWERDA K., ŚWIDER J., HERBUŚ K.: Koncepcja algorytmu sterowania wydajnością przenośnika ścianowego. Masz. Gór. 2016 nr 4 s. 93-103, ISSN 2450-9442

45. TOKARCZYK J., KANIA J.: Systems and tracks of self-powered suspended monorails for transportation of people in horizontal workings and workings with inclination up to 45 stopni. Min. - Inf. Autom. Electr. Eng. 2016 nr 3 s. 31-39 (83-91), ISSN 2449-6421

46. TOKARCZYK J.: Method for identification of results of dynamic overloads in assessment of safety use of the mine auxiliary transportation system. Arch. Gór. 2016 nr 4 s. 765-777, ISSN 0860-7001

47. TOMAS A., TRAWIŃSKI T.: Modelowanie charakterystyk pracy indukcyjnego przemiennika momentu. Masz. Gór. 2016 nr 2 s. 64-82, ISSN 2450-9442

48. TUBIELEWICZ K., TURCZYŃSKI K., MICHALCZUK H., CHMIELNIK I.P.: Trwałość połączeń kształtowych określona doświadczalnie i symulacją komputerową. Mechanik 2016 nr 7 s. 854-855, ISSN 0025-6552

49. TURCZYŃSKI K., SMYCZEK W.: Wykorzystanie programów rysunkowych w technologii fototrawienia. Mechanik 2016 nr 7 s. 856-857, ISSN 0025-6552

50. ZAJĄC R.: Najważniejsze zmiany wprowadzone w normie ISO 9001:2015. Masz. Gór. 2016 nr 4 s. 116-123, ISSN 2450-9442

51. ZUBA M., TOMAS A., SKARKA W.: Zastosowanie technik CAx w procesie projektowania maszyn rozdrabniających. Mechanik 2016 nr 4 s. 332-333, ISSN 0025-6552

52. ZUBA M., TOMAS A.: Modułowa konstrukcja rozdrabniacza MR300 do rozdrabniania placków filtracyjnych. Masz. Gór. 2016 nr 2 s. 43-48, ISSN 2450-9442

53. ZYGMUNT A., SZCZYGIEŁ M.: Kierunki modernizacji górniczych wyciągów szybowych przeprowadzonych w latach 2014-2015. Masz. Gór. 2016 nr 1 s. 36-58, ISSN 0209-3693

Artykuły w czasopismach zagranicznych

1 BARTNICKA J., PIEDRABUENA J.A., PORTILLA R., MOYANO-CUEVAS L., PAGADOR J.B., AUGAT P., TOKARCZYK J., SANCHEZ-MARGALLO F.M.: International e-learning for assuring ergonomic working conditions of orthopaedic surgeons: first research outcomes from Train4OrthoMIS. Int. J. Soc. Behav. Educ. Econ. Bus. Ind. Eng. 2016 nr 1 s. 358-363; 0,50 ark. wyd., ISSN 2010-376X

Monografie

1. AUGUSTYN A.: Metodyka identyfikacji znaczących źródeł dźwięku z terenów obiektów górniczych i energetycznych. Badania przemysłowe. Prace Naukowe - Monografie KOMAG nr 49, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2016, s. 1-90; 6,05 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-98-9

2. BAIER A., NIEDWOROK A.: Predykcja sprzężenia ciernego koła z szyną w regulacji układów hamulcowych pojazdów szynowych. Prace Naukowe - Monografie KOMAG nr 48, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2016 s. 1-172; 6,70 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-94-1

3. BAŁAGA D., JASZCZUK M.: Wpływ parametrów strumienia zraszającego na redukcję zapylenia generowanego przez kombajn ścianowy. Prace Naukowe - Monografie KOMAG nr 47, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2016 s. 1-107; 6,80 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-93-4

4. LUTYŃSKI A.: Zagrożenia metanem, pyłem i hałasem występujące w zakładach przeróbki mechanicznej kopalń węgla kamiennego. Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne, Monografia nr 16, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2016 s. 1-106; 6,70 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-96-5

5. SZWEDA S., SZYGUŁA M., MAZUREK K.: Czynniki wpływające na postać konstrukcyjną i parametry techniczne sekcji ścianowej obudowy zmechanizowanej. Część 1. Czynniki naturalne, techniczne i konstrukcyjne. Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2016, s. 1-168; 8,42 ark. wyd.; ISBN 978-83-65593-01-6

Rozdziały w monografiach

1. BAŁAGA D., KALITA M., SIEGMUND M.: Nowe urządzenia zraszające. KOMTECH 2016, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2016 s. 52-62; 0,75 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-97-2

2. DRWIĘGA A.: Techniczne aspekty zagospodarowania geotermicznego ciepła kopalń. KOMTECH 2016, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2016 s. 17-27; 0,78 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-97-2

3. FIGIEL A.: System oceny zgodności wyrobów jako jeden z podstawowych czynników zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowania. KOMTECH 2016, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2016 s. 126-132; 0,49 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-97-2

4. GIEMZA H., LUTYŃSKI A.: Stan rozwoju technologii przeróbki w świetle scenariuszy foresightu węglowego. KOMEKO 2016, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2016 s. 15-32; 1,46 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-91-0

5. JASIULEK D.: Testing the piezoelectric energy harvester's deflection on the amount of generated energy. Mechatronics: Ideas, Challenges, Solutions and Applications, Editors: Jan Awrejcewicz, Krzysztof J. Kaliński, Roman Szewczyk, Małgorzata Kaliczyńska, Advances in Intelligent Systems and Computing 414, Springer International Publishing, Switzerland 2016 s. 95-112; 1,18 ark. wyd., ISBN 978-3-319-26886-6; ISSN 2194-5365

6. KALITA M., BAŁAGA D., SIEGMUND M.: Badania uciążliwości zapachowych. KOMTECH 2016, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2016 s. 170-179; 0,68 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-97-2

7. KŁECZEK Z.: Wstrząsy górotworu i tąpania w latach 1981-2015. KOMTECH 2016, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2016 s. 148-155; 0,75 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-97-2

8. KOTWICA K., GOSPODARCZYK P., MENDYKA P., STOPKA G.., PIECZORA E.: Badania porównawcze systemów posuwu kombajnów ścianowych Eicotrack i Flextrack. Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie. Monografia, redakcja naukowa: dr hab. inż. Krzysztof Kotwica, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o., Lędziny, Kraków 2016 s. 63-75; 1,96 ark. wyd., ISBN 978-83-944406-3-3

9. KOTWICA K., GOSPODARCZYK P., MENDYKA P., STOPKA G., PIECZORA E.: Wyniki badań stanowiskowych innowacyjnego systemu posuwu Flextrack. KOMTECH 2016, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2016 s. 28-51; 1,84 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-97-2

10. KOWOL D., MATUSIAK P.: Możliwości zastosowania klasyfikatora pulsacyjnego do rewitalizacji składowisk odpadów kopalnianych. Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych, t. 8. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Jana Skowronka, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o., Katowice 2016 s. 163-172; 0,70 ark. wyd., ISBN 978-83-939544-3-8

11. KRÓL J., KRZAK Ł., JENDRYSIK S., STANKIEWICZ K., WOSZCZYŃSKI M.: Wdrożenie układu sterowania węzłem osadzarkowym w KWK "Sośnica". KOMEKO 2016, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2016 s. 227-237; 0,77 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-91-0

12. KWAŚNY K.: Rozwój konstrukcji wirówek ślimakowych na podstawie analizy doświadczeń eksploatacyjnych. KOMEKO 2016, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2016 s. 139-152; 1,14 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-91-0

13. LUTYŃSKI A.: Potencjał energetyczny mułów depozytowych. KOMEKO 2016, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2016 s. 40-54; 0,98 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-91-0

14. LUTYŃSKI A.: Problemy zagrożeń występujących w zakładach przeróbki węgla kamiennego. Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie. Monografia, redakcja naukowa: prof. dr hab. inż. Krzysztof Krauze, t. 2, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o., Lędziny, Kraków 2016 s. 150-158; 1,30 ark. wyd., ISBN 978-83-944406-3-3

15. MATUSIAK P., KOWOL D., ŁAGÓDKA M.: Nowe wdrożenia wzbogacalników pulsacyjnych typu KOMAG. KOMEKO 2016, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2016 s. 175-189; 1,20 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-91-0

16. MICHALAK D., JASZCZYK Ł.: Metody i narzędzia wspomagania komputerowego prac inżynierskich w cyklu życia maszyn górniczych. Wybrane zagadnienia. Kształtowanie bezpiecznych warunków pracy. Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne, Monografia nr 17, redakcja naukowa: Teodor Winkler, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2016 s. 139-185; 2,64 ark. wyd., ISBN 978-83-65593-00-9

17. ROZMUS M., MICHALAK D.: Diagnoza ergonomiczna stanowiska pracy szlifierza. KOMTECH 2016, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2016 s. 156-169; 1,10 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-97-2

18. ROZMUS M.: Metody i narzędzia wspomagania komputerowego prac inżynierskich w cyklu życia maszyn górniczych. Wybrane zagadnienia. Oparte na wiedzy utrzymanie ruchu maszyn górniczych. Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne, Monografia nr 17, redakcja naukowa: Teodor Winkler, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2016 s. 186-233; 2,75 ark. wyd., ISBN 978-83-65593-00-9

19. TOKARCZYK J., DUDEK M.: Metody i narzędzia wspomagania komputerowego prac inżynierskich w cyklu życia maszyn górniczych. Wybrane zagadnienia. Ocena rozwiązań konstrukcyjnych metodami wirtualnego prototypowania. Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne, Monografia nr 17, redakcja naukowa: Teodor Winkler, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2016 s. 57-138; 4,3 ark. wyd., ISBN 978-83-65593-00-9

20. TOMAS A., TRAWIŃSKI T.: Możliwości zastosowania indukcyjnego przemiennika momentu w napędach maszyn przeróbczych. KOMEKO 2016, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2016 s. 206-226; 1,43 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-91-0

21. WOSZCZYŃSKI M., GRABOWSKI J.: Koncepcja inteligentnego systemu monitoringu i diagnostyki paneli fotowoltaicznych. KOMTECH 2016, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2016 s. 110-125; 1,07 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-97-2

22. WINKLER T.: Metody i narzędzia wspomagania komputerowego prac inżynierskich w cyklu życia maszyn górniczych. Wybrane zagadnienia. Elementy metodologii projektowania technicznego. Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne, Monografia nr 17, redakcja naukowa: Teodor Winkler, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2016 s. 1-56; 2,94 ark. wyd., ISBN 978-83-65593-00-9

Referaty w materiałach konferencyjnych (nie są punktowane)

1. KOLCZYŃSKA K., TURCZYŃSKI K.: Nowe rozwiązania programowania w obrabiarkach sterowanych numerycznie. Materiały na konferencję: XX Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, t. 1, Jurata, 16-20 maja 2016 s. 277-282

2. LUTYŃSKI A., BLASCHKE W., SZPYRKA J., BAIC I.: A study of the beneficiation of coal slurry deposits to obtain quality properties which would make them usable commercial energy products. Materiały na konferencję: XVIII International Coal Preparation Congress, vol. 1, Saint-Petersburg, Russia, 28 June - 01 July 2016 s. 403-408, ISBN 978-3-319-40942-9

3. LUTYŃSKI A.: Processing of sand-gravel aggregates in Poland. Materiały na konferencję: XXIV International Conference, Ecological Truth, Eco-Ist '16, Vrnjacka Banja, Serbia, 12-15 June 2016 s. 162-168, ISBN 978-86-6305-043-3

4. LUTYŃSKI M., LUTYŃSKI A.: Energy potential of coal slurries deposited in environment. Materiały na konferencję: XXIV International Conference, Ecological Truth, Eco-Ist '16, Vrnjacka Banja, Serbia, 12-15 June 2016 s. 477-481, ISBN 978-86-6305-043-3

5. MALEC M.: Innovative solutions of mining machinery for underground applications - commercialization of research results. Materiały na konferencję: 24th World Mining Congress, Mining in a World of Innovation, Rio de Janeiro, 18-21 October 2016 s. 10 nienumerowanych

6. MICHALAK D.: Interaktywnie znaczy skutecznie - komputerowe metody szkolenia pracowników zakładów górniczych. Materiały na konferencję: Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie, XVIII Konferencja, Szczyrk, 26-27 kwietnia 2016 s. 1-7

7. PROSTAŃSKI D.: Predykcja wielkości osiadania pyłu w strefach zabezpieczających przed wybuchem pyłu węglowego. Materiały na konferencję: Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie, XVIII Konferencja, Szczyrk, 26-27 kwietnia 2016 s. 7 nienumerowanych

8. TUBIELEWICZ K., TURCZYŃSKI K., MICHALCZUK H., CHMIELNIK I.P.: Trwałość połączeń kształtowych określona doświadczalnie i symulacją komputerową. Materiały na konferencję: XX Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, t. 2, Jurata, 16-20 maja 2016 s. 245-250

9. TURCZYŃSKI K., SMYCZEK W.: Wykorzystanie programów rysunkowych w technologii fototrawienia. Materiały na konferencję: XX Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, t. 2, Jurata, 16-20 maja 2016 s. 251-254

Referaty w materiałach konferencyjnych uwzględnionych w Web of Science

1. LUTYŃSKI M.A., LUTYŃSKI A.: Coal waste slurries as a fuel for integrated gasification combined cycle plants. Materiały na konferencję: MEC 2016, Mineral Engineering Conference, Świeradów Zdrój, 25-28 September 2016 s. 1-6, ISSN 2267-1242

2. RÓŻAŃSKI Z., SUPONIK T., MATUSIAK P., KOWOL D., SZPYRKA J., MAZUREK M., WRONA P.: Coal recovery from a coal waste dump. Materiały na konferencję: MEC 2016, Mineral Engineering Conference, Świeradów Zdrój, 25-28 September 2016 s. 1-9, ISSN 2267-1242

3. SZEWERDA K., ŚWIDER J., HERBUŚ K.: Analysis of impact of longitudinal inclination of a chain conveyor on dynamical phenomena during operation. Materiały na konferencję: CoSME '16, The 4th International Conference on Computing and Solutions in Manufacturing Engineering 2016, Brasov, Romania, November 3-4, 2016 s. 1-7, ISSN 2261-236X

4. ŚWIDER J., HERBUŚ K., SZEWERDA K.: Dynamic analysis of scraper conveyor operation with external loads. Materiały na konferencję: CoSME '16, The 4th International Conference on Computing and Solutions in Manufacturing Engineering 2016, Brasov, Romania, November 3-4, 2016 s. 1-6, ISSN 2261-236X