Główna Wydawnictwa Monografie Prace naukowe - Monografie KOMAG monografia nr 5

Uwaga
Oglądasz archiwalną wersję strony. Nowa strona internetowa ITG KOMAG jest dostępna pod adresem: www.komag.eu

monografia nr 5

Symulacja obciążeń dynamicznych w stojakach hydraulicznych

Szuścik W., Bomersbach G.

Gliwice 2004 s. 1‑77

cena egz. 35,00 zł

W niniejszej pracy autorzy próbowali rozwiązać zagadnienie badań dopuszczających stojaki hydrauliczne zmechanizowanych obudów ścianowych do pracy w warunkach zagrożonych tąpaniami.

Aby uzyskać parametry rzeczywistego dynamicznego obciążenia oddziaływującego na stojak w podziemiach kopalń i symulować te warunki, na stanowiskach badawczych przeprowadzono kwerendę wśród materiału badawczego opisującego zjawiska dynamiczne w podziemiach kopalń oraz teorie dotyczące dynamicznych zjawisk w górotworze. Na podstawie przeprowadzonej analizy przyjęto do dalszych rozważań wyniki badań przeprowadzonych w latach 1990‑1995, w kopalniach KWK "Zabrze‑Bielszowice", KWK "Śląsk", KWK "Wujek" i KWK "Porąbka‑Klimontów", na obudowach FAZOS 12/28‑Oz i FAZOS 15/31‑Oz. W wyniku tych prac powstała tabela obciążeń dynamicznych, która stanowiła kryterium odniesienia dla prowadzonych prób na stanowiskach badawczych. Podstawowym celem było przeprowadzenie dowodu, iż istnieje możliwość generowania obciążeń dynamicznych zbliżonych do występujących w podziemiach kopalń. Aby to uzyskać autorzy przeprowadzili 294 obciążenia dynamiczne na trzech stojakach w różnych ustawieniach przy zmieniającym się ciśnieniu wstępnym. Określono zasady poprawnego prowadzenia badań dynamicznych z użyciem generatora obciążeń wykorzystującego energię spalania materiału miotającego, w wyniku czego opracowano kryteria oceny stojaków hydraulicznych po badaniach.   Ze streszczenia autorskiego.