Główna Wydawnictwa Monografie Prace naukowe - Monografie KOMAG monografia nr 7 - BRAK W SPRZEDAŻY

Uwaga
Oglądasz archiwalną wersję strony. Nowa strona internetowa ITG KOMAG jest dostępna pod adresem: www.komag.eu

monografia nr 7 - BRAK W SPRZEDAŻY

Ocena zgodności maszyn i urządzeń górniczych

Tytko A., Figiel A.

Gliwice 2004 s. 1‑135,

Monografia prezentuje podejście do oceny zgodności maszyn i urządzeń górniczych w nowej sytuacji prawnej, jaka ma miejsce od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Omówiono w niej systemy: dopuszczeń, oceny zgodności z wymaganiami dyrektyw nowego podejścia oraz certyfikacji dobrowolnej. Adresatem monografii są producenci i użytkownicy maszyn górniczych pragnący wprowadzić je do obrotu handlowego na polskim rynku. Prawo europejskie dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa maszyn (w tym górniczych) zostało przeniesione do krajowego systemu prawnego. W odniesieniu do pewnych rodzajów maszyn górniczych, istotnych ze względu na ochronę zdrowia i życia osób i jednocześnie wyłączonych z postanowień dyrektyw nowego podejścia został utrzymany system dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych, wypracowany w toku wieloletnich doświadczeń i zapewniający użytkowanie maszyn górniczych o akceptowanym poziomie ryzyka. Jednym z elementów monografii jest przedstawienie wyników analizy wypadkowości w górnictwie krajowym. W oparciu o nią zidentyfikowano rodzaje maszyn, których stosowanie wiąże się z największym ryzykiem utraty życia lub zdrowia i na ich przykładzie przedstawiono zmianę podejścia do oceny zgodności w wyniku przyjęcia regulacji określonych w dyrektywach nowego i globalnego podejścia. Monografia zawiera również szczegółową propozycję procedury oceny zgodności maszyn górniczych.