Główna Oferty pracy Konkurs - Profesor ITG KOMAG (pełny etat)

Konkurs - Profesor ITG KOMAG (pełny etat)

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

INSTYTUCJA: ........Instytut Techniki Górniczej KOMAG..........................................

MIASTO:...........................Gliwice......................................................................................

STANOWISKO: ......Profesor ITG KOMAG...(pełny etat)................................................

DYSCYPLINA NAUKOWA: .......Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka……..

DATA OGŁOSZENIA: ........................ …18.12.2018 r...........................................................

TERMIN SKŁADANIA OFERT: ………. 11.01.2019 r. ....................................................

LINK DO STRONY: ...............http://www.komag.eu/ praca……………….......................

SŁOWA KLUCZOWE: górnictwo, automatyka, zagrożenia naturalne, zagrożenia techniczne.

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

 

I. Wymagania wobec kandydata:

 • posiadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,

 • posiadanie wiedzy i doświadczenia zawodowego w dyscyplinie, której dotyczy konkurs,

 • posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania instytutów badawczych,

 • staż pracy co najmniej 10 lat na stanowisku związanym z działalnością naukowo-badawczą,

 • znaczący dorobek naukowy i innowacyjny w dyscyplinie, której dotyczy konkurs, w tym: publikacje naukowe, prace badawczo-rozwojowe, patenty, wdrożenia i aplikacje naukowe,

 • doświadczenie w działalności dydaktycznej i innej działalności naukowej,

 • działalność w gremiach eksperckich.

 

Aplikacje proszę składać w języku polskim.

II. Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie na wyżej wym. stanowisko

 2. Wypełniony „Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie” dostępny na stronie: http://www.komag.eu/praca

 3. Odpisy / kopie dyplomów.

 4. Opis dorobku zawodowego.

 5. Opis dorobku naukowego i innowacyjnego, w tym: wykaz publikacji naukowych, wykaz prac badawczo-rozwojowych, wykaz patentów, wykaz wdrożeń i aplikacji naukowych oraz innych form działalności naukowej i rozwojowej.

 6. Przynależność do gremiów eksperckich.

 7. Oświadczenie stwierdzające, że ITG KOMAG będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

 8. Oświadczenie Kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 9. Oświadczenie Kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

III. Zgłoszenia na konkurs można składać osobiście lub przesłać w kopercie do dnia 11 stycznia 2019 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do ITG KOMAG)

na adres:

Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Dział Spraw Pracowniczych

ul. Pszczyńska 37

44-101 Gliwice

z dopiskiem: KONKURS – PROFESOR ITG KOMAG

 

IV. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 lutego 2019 r.

O wyniku konkursu każdy z Kandydatów zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

 

V. Dyrektor Instytutu podejmie decyzję o zatrudnieniu Kandydata niezwłocznie po zaopiniowaniu Jego kwalifikacji przez Radę Naukową.