Główna Oferty pracy Konkurs - Asystent w Zakładzie Systemów Mechatronicznych (pełny etat)

Konkurs - Asystent w Zakładzie Systemów Mechatronicznych (pełny etat)

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

INSTYTUCJA: ........Instytut Techniki Górniczej KOMAG..........................................

MIASTO:...........................Gliwice.....................................................................................

STANOWISKO: ......Asystent w Zakładzie Systemów Mechatronicznych...(pełny etat)....

DYSCYPLINA NAUKOWA: .......Automatyka, elektronika i elektrotechnika…………...

DATA OGŁOSZENIA: ........................ 18.12.2018 r...........................................................

TERMIN SKŁADANIA OFERT: …… 11.01.2019 r. .......................................................

LINK DO STRONY: ...............http://www.komag.eu/ praca……………….......................

SŁOWA KLUCZOWE: wyposażenie elektryczne maszyn i urządzeń górniczych, konstruowanie, elektrotechnika, prace badawczo-rozwojowe, pomieszczenia zagrożone wybuchem.

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

 

I. Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie wyższe techniczne o kierunku Automatyka i Energetyka (stopień mgr inż.),
 • minimum 10-letni staż pracy w Instytucie badawczym,
 • umiejętność samodzielnego planowania i prowadzenia prac badawczych,
 • umiejętność konstruowania wyposażenia elektrycznego maszyn i urządzeń górniczych oraz aparatury elektrycznej,
 • znajomość zagadnień związanych z wyposażeniem elektrycznym maszyn i urządzeń górniczych w zakresie konstrukcji i eksploatacji,
 • umiejętność prowadzenia prac projektowych w zakresie kompleksowego opracowania dokumentacji technicznej urządzeń i układów elektrycznych stosowanych w górnictwie, a w szczególności w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem,
 • umiejętność tworzenia dokumentacji technicznych wyposażenia elektrycznego maszyn i urządzeń górniczych (kompleksy ścianowe i chodnikowe, przenośniki zgrzebłowe, taśmowe, kruszarki, lokomotywy, ciągniki podwieszane, wciągniki łańcuchowe i inne urządzenia górnicze),
 • umiejętność prowadzenia i realizowania prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych
 • umiejętność prowadzenia nadzoru autorskiego oraz współpracy z producentami i użytkownikami maszyn i urządzeń,
 • potwierdzone kwalifikacje E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym,
 • potwierdzone kwalifikacje D uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym,
 • czynny udział w seminariach, sympozjach, targach oraz konferencjach,
 • minimum 15 publikacji naukowych w w/w obszarze, w tym co najmniej 3 samodzielne,
 • minimum 5 przyznanych patentów, wynalazków lub wzorów użytkowych,
 • prawo jazdy kat. B.

II. Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie na wyżej wym. stanowisko.

 2. Wypełniony „Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie” dostępny na stronie: http://www.komag.eu/praca

 3. Odpis / kopia dyplomu.

 4. Opis dorobku naukowego i zawodowego.

 5. Kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe i posiadane kompetencje.

 6. Oświadczenie stwierdzające, że ITG KOMAG będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

 7. Oświadczenie Kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 8. Oświadczenie Kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Aplikacje proszę składać w języku polskim.

 

III. Zgłoszenia na konkurs można składać osobiście lub przesłać w kopercie do dnia

11 stycznia 2019 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do ITG KOMAG)

na adres:

Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Dział Spraw Pracowniczych

ul. Pszczyńska 37

44-101 Gliwice

z dopiskiem: KONKURS – ASYSTENT

 

IV. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 lutego 2019 r.

O wyniku konkursu każdy z Kandydatów zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

 

V. Dyrektor Instytutu podejmie decyzję o zatrudnieniu Kandydata niezwłocznie po zaopiniowaniu Jego kwalifikacji przez Radę Naukową.